« Simulation | Main | Way To Go! »

Zen English

This article is too funny! "Zen English" is a nice naming scheme, isn't it?

Now guess what they mean:

1. Ai kyanto Ingurisshu.
2. Duu yuu noo mii?
3. Mejaa riigu izu mai buum.
4. Rettsu sushi!